search
Miejskie Przedszkole Nr 22

ul. Porzeczkowa 34

65-790 Zielona Góra

tel.: 68 454 73 16

22@mp.zgora.pl

www.mp22.pl

Jesteś tutaj: Bip -> Dyrektor
Dyrektor

mgr Barbara Kowalska – Dyrektor

Zadania dyrektora są następujące:

1.1. Zadania ogólne dyrektora:

a) dyrektor przedszkola odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom przedszkola;

b) dyrektor jest odpowiedzialny za realizację zadań zgodnie z uchwałami rady

pedagogicznej, podjętymi w ramach jej kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami

organu nadzorującego przedszkole;

c) dyrektor dopuszcza do użytku program wychowania przedszkolnego i jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

d) dyrektor jest odpowiedzialny za zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich

warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych

e) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z planem

f) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne

g) realizowanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji

stanowiących

h) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponoszenie

odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie

i) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola

j) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych

k) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w

organizacji praktyk pedagogicznych

l) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym i nadzorującym oraz instytucjami

kontrolującymi

m) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników

n) administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z

obowiązującym regulaminem

o) zapewnianie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami

Kodeksu Pracy, bhp i ppoż

p) zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej w przedszkolu

q) dyrektor odpowiada za rozliczenie podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie działalności przedszkola

1.2. Zadania dyrektora jako przewodniczącego rady pedagogicznej:

a) przewodniczenie radzie pedagogicznej

b) przekazywanie radzie pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze

sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności przedszkola

nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym

c) wstrzymywanie wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa i niezwłoczne

powiadamianie o tym organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór

pedagogiczny.

1.3. Zadania dyrektora w zakresie współpracy z innymi organami przedszkola:

a) współpraca z radą pedagogiczną i rodzicami w wykonywaniu swoich zadań

b) koordynowanie współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego

działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi

c) organizowanie powstania rady przedszkola z własnej inicjatywy albo na wniosek rady

rodziców

d) wyrażanie zgody na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje, po

uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności

e) współdziałanie z organizacjami mniejszości narodowych lub grup etnicznych w

wykonywaniu zadań związanych z podtrzymywaniem i rozwijaniem poczucia

tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

1.4. Zadania dyrektora przedszkola związane z organizacją przedszkola:

a) opracowywanie arkusza organizacji przedszkola

b) ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć określającego organizację zajęć, na podstawie

zatwierdzonego arkusza organizacji, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i

higieny pracy

c) ponoszenie odpowiedzialności za wykonanie obowiązków związanych z systemem

informacji oświatowej

d) tworzenie zespołów wychowawczych, problemowo-zadaniowych, powoływanie na

wniosek zespołu przewodniczącego zespołu

e) podpisywanie umów cywilnoprawnych  z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawie wysokości opłat za wyżywienie dzieci

1.5. Zadania dyrektora związane z dokumentacją:

a) dokonywanie sprostowań błędów i oczywistych pomyłek w dokumentacji przebiegu

nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, przez skreślenie kolorem

czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie nad skreślonymi wyrazami

właściwych danych oraz złożenie czytelnego podpisu

b) ponoszenie odpowiedzialności za właściwe prowadzenie i przechowywanie

dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za

wydawanie dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją

c) poświadczanie zgodności kopii z oryginałem zaświadczeń lub innych druków

szkolnych, gdy jest to niezbędne dla złożenia kopii w aktach przedszkola

d) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z

obowiązującymi przepisami

1.6. Zadania dyrektora a sprawy dzieci:

a) przyjmowanie do przedszkola dziecka, które ukończyło 2,5 roku w szczególnie

uzasadnionych przypadkach

b) podejmowanie decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola w czasie roku szkolnego

c) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz indywidualnego

przygotowania przedszkolnego

d) zezwalanie na spełnianie przez dziecko obowiązku odbycia rocznego przygotowania

przedszkolnego poza przedszkolem, na wniosek rodziców, w drodze decyzji

e) ponoszenie odpowiedzialności za organizację działań wychowawczych

f) skreślanie dziecka z listy wychowanków w przypadkach określonych w statucie

przedszkola, na podstawie uchwały rady pedagogicznej

1.7. Zadania dyrektora związane z realizacją obowiązku szkolnego:

a) powiadamianie dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko sześcioletnie mieszka, o

spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w

przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie

1.8. Zadania dyrektora związane z prowadzeniem polityki kadrowej, zatrudnianiem, zwalnianiem i motywowaniem nauczycieli:

a) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola

b) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym

pracownikom przedszkola

c) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników

przedszkola

d) nawiązywanie z nauczycielem stosunku pracy odpowiednio na podstawie umowy o

pracę lub mianowania na stanowisku zgodnym z posiadanymi przez nauczyciela

kwalifikacjami oraz zgodnie z posiadanym przez nauczyciela stopniem awansu

zawodowego

e) wystawianie nauczycielowi, na jego wniosek, legitymacji służbowej

f) rozwiązywanie z nauczycielem stosunku pracy w razie całkowitej likwidacji

przedszkola

g) rozwiązywanie z nauczycielem stosunku pracy lub, na wniosek nauczyciela,

przenoszenie go w stan nieczynny w razie częściowej likwidacji przedszkola albo w

razie zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela

h) zawiadamianie reprezentującej nauczyciela zakładowej organizacji związkowej o

zamiarze wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy

i) kierowanie nauczyciela mianowanego na badania okresowe lub kontrolne z własnej

inicjatywy w każdym czasie

j) stwierdzanie wygaśnięcia stosunku pracy w przypadkach określonych

k) wypłacanie odpraw w razie rozwiązania z nauczycielem zatrudnionym na podstawie

mianowania stosunku pracy

1.9. Zadania dyrektora związane z oceną nauczycieli:

a) ocenianie nauczyciela na jego wniosek lub z własnej inicjatywy

1.10. Zadania dyrektora zawiązane z awansem nauczycieli

a) nadawanie nauczycielom stażystom spełniającym warunki, w drodze decyzji

administracyjnej, stopnia nauczyciela kontraktowego

b) zatwierdzanie planu rozwoju zawodowego nauczyciela na okres stażu

c) przydzielanie spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna

nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż

d) ustalanie oceny dorobku zawodowego za okres stażu

e) powoływanie komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na

stopień nauczyciela kontraktowego.

f) Pełnienie funkcji przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, o której mowa w pkt

7.10.e)

g) Zasiadanie w składzie komisji na stopień nauczyciela mianowanego i

dyplomowanego

h) prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń

i) zapewnianie nauczycielom odbywającym staż odpowiednich warunków

1.11. Zadania dyrektora związane z prowadzeniem nadzoru pedagogicznego:

a) opracowywanie planu nadzoru pedagogicznego i zapoznawanie z nim rady

pedagogicznej

b) przekazywanie radzie pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze

sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności przedszkola

nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym

c) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy,

według zasad określonych w odrębnych przepisach i procedurze oceniania

d) wykonywanie zaleceń Lubuskiego Kuratorium Oświaty wynikających z nadzoru

pedagogicznego

e) zgłaszanie każdego naruszenia prawa w stosunku do nauczyciela, jako

funkcjonariusza publicznego.